Terug naar overzicht

Persbericht

Jaarverslag Halt 2018: Schoolspreekuur is een succes.

Spijbelen, iets vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: het gebeurt op iedere school. Om schorsing of erger - aangifte en in aanraking komen met de politie- te voorkomen, zijn op steeds meer scholen Halt-medewerkers aanwezig om gesprekken te voeren met leerlingen die door school zijn aangemeld.

Uit een onderzoek van DUO eind 2018 bleek dat bijna een kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs zich op school minder veilig voelt dan drie jaar geleden. Scholen en Halt werken daarom samen om grensoverschrijdend gedrag op school te signaleren en te corrigeren met als doel dat school voor iedereen een veilige omgeving blijft. Halt-medewerkers zijn aanwezig op school om gesprekken te voeren met leerlingen die door school zijn aangemeld voor een spreekuur. Tijdens het spreekuur krijgen de jongeren inzicht in de oorzaken en gevolgen van het grensoverschrijdende gedrag en gedragsalternatieven aangereikt. Jongeren met agressief gedrag kunnen een Agressie Regulatie-training volgen. De Halt-medewerker kan ook een begeleidende rol spelen in een excuusgesprek. Waar nodig betrekt Halt de ouders en als er extra zorg nodig is, verwijzen we door naar de juiste specialist, zoals jeugdzorg of verslavingszorg. Steeds meer scholen maken gebruik van het Halt-spreekuur om jongeren de kans te geven om te leren van hun fouten en te voorkomen ze dat ze opnieuw in de problemen komen.

Sterk in ontwikkeling: ouderbetrokkenheid en sportveiligheid

Halt kan als een flexibele organisatie snel inspelen op ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving. Zo heeft Halt met de aanpak ‘Ouders aan zet’ de award voor sociale innovatie gewonnen tijdens het Innovatiecongres dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid eind november 2018 organiseerde. In deze aanpak krijgen ouders meer zicht op het gedrag van hun kind en inspraak in het bepalen van de Halt-aanpak. Op die manier worden ouders en kind ondersteund om op eigen kracht na het einde van de Halt-straf verder te gaan. Ook op het gebied van sportveiligheid heeft Halt succes. De training Sport en Gedrag II, een pedagogische interventie voor jeugdvoetballers die vanwege wangedrag op het veld een schorsing hebben gekregen, heeft van het Nederlands Jeugdinstituut de erkenning ‘Goed onderbouwd’ gekregen. Daarnaast is de training opgenomen in het sportakkoord. Het komende jaar wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Halt-training ook bij andere sporten laten uitvoeren.

Daling lichte en stijging zware zaken

Het aantal overtredingen dat bij Halt is binnengekomen is gedaald. Dit is voor het grootste deel te wijten aan het gebrek aan capaciteit bij de politie, waardoor gerichte inzet op geringe strafbare feiten vaak niet op de prioriteitenlijst komt. Tegelijkertijd is het aantal misdrijven dat het Openbaar Ministerie naar Halt heeft doorgestuurd gestegen. Hier vallen onder andere vermogensdelicten en lichte mishandelingszaken onder, maar ook sexting-zaken.

Resultaten pilot sexting In 2018 heeft Halt de pilot Halt-interventie sexting Respect Online uitgevoerd. In de pilot zijn 98 jongeren naar Halt verwezen voor de interventie sexting. Veelal betreft het jongeren die ongevraagd naaktfoto’s of seksueel getint filmmateriaal van anderen hebben gemaakt of verspreid. Maar ook profielmisbruik en seksuele pesterijen komen voor. Enkele gemeentes hebben afgelopen jaar de interventie ook preventief ingezet; wanneer er wel sprake is van grensoverschrijdend gedrag, maar strafrechtelijke vervolging niet mogelijk/haalbaar is. Door tijdig signaleren, normeren en reflecteren draagt Halt bij aan een meer kansrijke toekomst van de jeugd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Halt via info@halt.nl of 088 115 35 00

Bron:
Halt
Delen via: