Samenwerking

Halt ziet opvoeden als een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve betrokkenheid. Daarom werkt Halt samen met andere organisatie die actief zijn op het terrein van de aanpak jeugdcriminaliteit.

Samen zoeken we naar onderlinge samenhang in de maatregelen, activiteiten en benadering van jongeren en ouders. Alleen door samen te werken, kan Halt zorgen voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders.

Samenwerking in de strafketen

Halt maakt deel uit de van jeugdrechtsketen en onderhoudt daarom contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau met o.a. politie, gemeenten, OM, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Halt participeert in Veiligheidshuizen en heeft zitting in verschillende overleggen zoals het Arrondissementaal Jeugd Beraad (AJB) en het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ). Ook levert Halt structureel informatie voor casusoverleggen, zoals het JCO, en heeft Halt veel contact met leerplichtambtenaren. 

Samenwerking met lokaal bestuur, onderwijs, zorg en welzijn

Halt werkt zowel repressief en preventief. Halt komt bijvoorbeeld vaak op scholen, voor het geven van voorlichtingslessen of van schoolveiligheidsadvies. Daarnaast hebben opdrachtgevers en partners te maken met maatschappelijke problemen op het gebied van jeugd en veiligheid. Denk hierbij aan overlast op straat of winkeldiefstal-problematiek. Halt zoekt samen met opdrachtgevers naar een oplossing op maat en geeft hier verder invulling aan, bijvoorbeeld:

  • bij problemen met overlastgevende jeugdgroepen zorgt Halt voor jongerenbemiddeling of begeleidt de dialoog. 
  • in het project Veilige Publieke Taak  kan Halt een antwoord bieden op de vraag vanuit de ministeries van BZK en OCW om een bijdrage te leveren aan de aanpak van agressie en geweld tegen onderwijspersoneel. 

Vanuit onze pedagogische visie en door onze expertise en een nauwe samenwerking met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers, weten de medewerkers van Halt wat er op lokaal, regionaal en landelijk niveau speelt. Zo kan Halt de verbinder zijn in de gezamenlijke aanpak van jeugdcriminaliteit.