Verenigingsscan: stappen in de uitvoering

1. Inventariseren

Een gemeente of sportvereniging die wil werken aan een veiliger sportklimaat neemt contact op met Halt of de KNVB. Wij gaan vervolgens in gesprek met de vereniging om te kijken of de verenigingsscan een geschikte aanpak is. Soms neemt Halt ook zelf contact op met een vereniging, bijvoorbeeld als er signalen zijn in gesprekken die Halt voert tijdens de Halt-straf en of vanuit trajecten op scholen.

2. Opstellen plan van aanpak

Samen met de sportvereniging stellen wij een plan van aanpak op maat op. Daarin wordt onder meer vastgelegd welke bijeenkomsten worden belegd en welke taken de verschillende betrokkenen in het traject hebben.

3. Uitvoeren van verenigingsscan

De uitvoering start met een open bijeenkomst voor alle doelgroepen, georganiseerd door het bestuur van de vereniging. Tijdens deze startbijeenkomst wordt uitgelegd hoe de verenigingsscan in zijn werk gaat en wat er van de deelnemers wordt verwacht. 

Daarna zijn er afzonderlijke bijeenkomsten met vrijwilligers, jeugdspelers en ouders, waarin onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie en geweld in en rond het voetbalveld aan bod komen. Tijdens de (socratische) gesprekken ervaren de betrokkenen wat zij zelf kunnen doen. Ook zijn wij aanwezig op trainings- en wedstrijddagen. 

Tot slot is er een bijeenkomst met lokale partners, zoals scholen of politie, om te kijken waar partijen elkaar kunnen versterken.

4. Evalueren en nazorg

Op basis van de uitkomsten van de verenigingsscan ontvangt de vereniging een evaluatieverslag van de veiligheidssituatie en –beleving binnen de vereniging en concreet advies over hoe het sportklimaat verder kan worden verbeterd.