Als er meer aan de hand is...

Soms blijkt uit de gesprekken met de Halt-medewerker dat er meer aan de hand is dan alleen een strafbaar feit. Het kan zijn dat je depressieve gevoelens hebt. Of dat er thuis problemen zijn. Of dat je veel alcohol of drugs gebruikt. Dan kan de Halt-medewerker extra hulp inzetten van bijvoorbeeld Jongerenwerk, het Wijkteam, verslavingszorg of van andere hulpverleners.

Als jij of je gezin al hulp krijgt, betrekken we dat bij het uitvoeren van het Halt-traject. We halen er nooit zomaar extra hulpverleners bij. Dit doen we altijd in overleg met jou en je ouders.

Bij ernstige zorgen start de Halt-medewerker de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben we overleg met Veilig Thuis