Verwijzen naar Halt

Jongeren kunnen op verschillende manieren naar Halt worden verwezen: via de politie, een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), waaronder de leerplichtambtenaar of via de officier van justitie.

Verwijzen naar Halt

ZSM: Zorgvuldig, Snel en Maatwerk

Alle misdrijven worden besproken op ZSM. Dit is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en Halt. ZSM staat voor Zorgvuldig, Snel en Maatwerk.
Het Openbaar Ministerie besluit samen met de ZSM-partners wat de meest betekenisvolle interventie is voor de jongere.

OvJ

Ook de officier van justitie kan naar Halt verwijzen. Hiervoor gebruikt hij zijn discretionaire bevoegdheid. Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.

De Halt-interventie

Na de aanmelding en het besluit op ZSM, start Halt de interventie. Op die manier zorgen we voor een snelle, pedagogische interventie voor de jongere, met ook aandacht voor het slachtoffer. Op deze manier dragen we bij aan een vroegtijdige aanpak in het belang van de jongere, maar ook voor het slachtoffer en de maatschappij. Kijk voor meer informatie op het informatieblad proces overtredingen en misdrijven.

De gevolgen van de Halt-interventie