Leerplichtambtenaren

Wanneer een jongere vaak te laat komt in de les of veel spijbelt, is het belangrijk dat schoolverzuim wordt aangepakt. Wanneer maatregelen van school niet helpen tegen het verzuim van een leerling, meldt een school dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan de jongere naar Halt verwijzen.

Halt-interventie schoolverzuim

In de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) staat wanneer een jongere in aanmerking komt voor Halt. De Halt-interventie schoolverzuim is een vroegtijdige en buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren met beginnend verzuim. Halt gaat met de jongere en ouders in gesprek over het verzuim. De jongere gaat aan slag met leeropdrachten en maakt zelf een plan om zich te motiveren om weer naar school te gaan. Halt werkt hierbij samen met de leerplicht en school.

Als tijdens de gesprekken blijkt dat er meer hulp nodig is, kan Halt verwijzen naar passende hulpverlening. De Halt-interventie kan ook ingezet worden naast eerder ingezette vrijwillige hulpverlening.

Voorwaarden

Voor een Halt-interventie schoolverzuim gelden de volgende voorwaarden:

  • De jongere is leerplichtig en 12 tot 18 jaar oud.
  • Jongere en ouders van jongeren tot 16 jaar stemmen in met de Halt-interventie.
  • Minimaal verzuim: 9 uur afwezig of 12 keer te laat. Maximaal 60 uur afwezig en/of 60 keer te laat komen.
  • De jongere gaat uit eigen initiatief niet naar school.
  • Er spelen geen ernstige psychische of psychiatrische problemen waarvoor nog geen toereikende hulp is ingezet.
  • De jongere is niet eerder voor schoolverzuim naar Halt verwezen en voldoet aan de Halt-criteria.

Bij meer dan 60 uur verzuim en/of te laat komen, zal de leerplichtambtenaar samen met de officier van justitie beslissen wat de meest passende aanpak is voor het verzuim.

Halt koppelt aan de leerplichtambtenaar terug hoe de Halt-interventie is verlopen. Wanneer de jongere de afspraken met Halt niet nakomt, wordt de Halt-interventie negatief afgerond. De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal op en stuurt deze naar het Openbaar Ministerie.