Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's)

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die hiervoor bevoegd zijn, kunnen jongeren naar Halt verwijzen. Halt werkt samen met BOA’s aan een vroegtijdige en pedagogische aanpak van jongeren met grensoverschrijdend gedrag in de wijk.

BOA’s vervullen samen met politie een rol als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in wijken. Zij hebben een belangrijke taak in begrenzing van jongeren met grensoverschrijdend en strafbaar gedrag. 

Een verwijzing van een BOA naar Halt kan:

  • Op structurele basis bij openbare dronkenschap (artikel 453) en alcohol voorhanden hebben of gebruiken op voor publiek toegankelijke plaatsen (artikel 45 Drank- en Horecawet),
  • Artikel 2.3.6. Vuurwerkbesluit - het buiten de toegestane tijden afsteken van consumentenvuurwerk of APV-feiten gerelateerd aan vuurwerk of
  • Op projectbasis: waarbij gemeente, politie en OM (lokale driehoek) bepalen welke BOA’s voor welke feiten jongeren naar Halt kunnen verwijzen in het kader van lokaal veiligheidsbeleid.

Projectmatige aanpak

Het verschilt per gemeente wanneer een BOA voor een APV-feit een jongere naar Halt mag verwijzen. Bij een projectmatige aanpak moet het gaan om een lokaal probleem. Er wordt dan gewerkt met een projectplan. Halt kan hierbij ondersteunen: wij lezen mee, geven feedback en hebben een format voor een projectplan beschikbaar.

De aanpak van Halt

De Halt-interventie is een pedagogische interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, zoals ongewenst gedrag op openbare plaatsen of baldadigheid. Deze delicten leiden tot schade en een onveilig gevoel bij de maatschappij. Tijdens gesprekken praat Halt met de jongere en zijn ouders over zijn gedrag en de gevolgen daarvan voor zichzelf, maar ook voor anderen in de omgeving. De jongere maakt leeropdrachten en biedt excuus aan het mogelijk betrokken slachtoffer. Ook wordt de eventuele schade vergoedt.