Schoolverzuim

Een goede opleiding is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van jongeren. Sommige jongeren hebben moeite met op tijd komen of verschijnen niet in de klas. Het is van belang schoolverzuim aan te pakken en te kijken wat nodig is om herhaling van dit gedrag te voorkomen. Schoolverzuim is strafbaar, want een jongere overtreedt de leerplichtwet. Vaak is het verzuim een signaal dat er meer aan de hand is met de jongere.

Wanneer verwijzen naar Halt?

Halt biedt een buitenstrafrechtelijke aanpak gericht op het voorkomen van schoolverzuim. Samen met de jongere, ouders, leerplicht en de school kijkt Halt naar wat een jongere nodig heeft om weer naar school te gaan. Als er andere hulpverlening is, wordt die ook betrokken.

De leerplichtambtenaar kan jongeren met beginnend verzuim naar Halt verwijzen, als ze duidelijk zijn aangesproken en gewaarschuwd door de school en waarbij de school zelf maatregelen heeft genomen en in ieder geval de ouders heeft geïnformeerd. Bepalend is dus of er al meerdere keren is verzuimd en tegelijkertijd mag er nog geen sprake zijn van langdurig structureel zorgwekkend verzuim. Halt kan door leerplicht ingezet worden, voordat de 16 uur verzuim in 4 weken is bereikt.

Zie voor meer informatie de Methodische Aanpak Schoolverzuim

De aanpak van het verzuim

We kijken door middel van een signalering in het startgesprek waar het verzuim vandaan komt. We brengen in kaart welke factoren te maken hebben met het verzuim en wat er nodig is voor de jongere om weer een goed schoolritme te vinden. Tijdens het Halt-traject reflecteert de jongere op zijn gedrag, kijkt naar de gevolgen van het gedrag en gaat aan de slag met vaardigheden om te kunnen omgaan met risicovolle situaties die kunnen leiden tot verzuim. Ook is het herstellen van hetgeen is gebeurd, bijvoorbeeld door het aanbieden van excuses aan school of ouders, een onderdeel van de interventie. In sommige gevallen krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject.

Is er meer aan de hand en is er meer hulp nodig, dan kijkt Halt samen met het gezin naar passende begeleiding of hulpverlening. Wanneer er al hulp betrokken is, dan stemmen we daar mee af.

Wat levert het op?

Tijdens de gesprekken met de leerling en de ouders kijken we naar de oorzaak van het verzuim en wat de jongere anders kan doen om verder verzuim te voorkomen en hier zelf regie in te nemen. Halt laat de jongere nadenken over het belang van een goede schoolgang of afronden van een opleiding voor zijn eigen toekomst. Zo motiveren we de jongere zelf verantwoordelijkheid te nemen en andere keuzes te maken.

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Het volgen van onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van een kind en voor het verwerven van een goede plek in de maatschappij. Structureel verzuim kan een voorbode zijn van (ernstige) gedragsproblemen en leidt niet zelden tot criminaliteit. Veelvuldig schoolverzuim kan ook leiden tot voortijdig schoolverlaten. Om schoolverzuim aan te pakken is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld door Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht/ RMC), Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie. De aanpak van schoolverzuim heeft als doel jongeren terug te leiden naar een passend onderwijsprogramma.

Animatie van de vier routes binnen MAS