Preventie met Gezag

Halt richt zich vanuit het ‘Preventie met Gezag' programma op jongeren die vatbaar zijn voor de verleidingen die ondermijnende criminaliteit met zich meebrengt en versterkt sociale weerbaarheid en veerkracht van deze jongeren.

Halt voorkomt, verbindt en versterkt

Door het creëren van bewustwording en het bieden van handelingsperspectief voor jongeren en ouders, biedt Halt een alternatief voor instappen of doorgroeien in ondermijnende criminaliteit. Hierbij zoeken we de verbinding met lokale partners en werken we nauw samen in het in beeld brengen van risicojongeren en groepen. Zo versterken we een gezond opvoed- en opgroeiklimaat van jongeren die dat nodig hebben. Op deze manier draagt Halt bij aan het maatschappelijk belang dat Preventie met gezag dient.

In de wijk en op school

Halt biedt:

  • inzet van groepsgerichte interventies zoals voorlichtingen, klassendialogen of ouderbijeenkomsten. Waar mogelijk en nuttig doen we dit in samenwerking met partners zoals verslavingszorg, politie of het lokale jongerenwerk. Wij kunnen dit verzorgen op (speciaal) basis- en voorgezet onderwijs, MBO, buurthuizen, sportverenigingen of we sluiten aan bij een buurtproject.
  • inzet van Individuele interventies op school of in de wijk (onder andere de inzet op signalering, reflectie, herstel, ouderbetrokkenheid, sociale vaardigheden vergroten, toekomstperspectief en de van inzet rolmodellen (JIM)). Halt kan een pedagogische interventie inzetten bij jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen, zoals fysieke- en verbale agressie, vernieling of ongewenst online gedrag.
  • inzet van huisbezoeken, in samenwerking met politie, jongerenwerk of wijkteams. Dit is een manier om te werken aan vroegsignalering in brede zin. Soms kunnen andere zaken in de leefwereld van jongeren immers hun (duurzame) gezonde ontwikkeling dwarsliggen (denk aan armoede of schuldenproblematiek). Halt gaat samen met de ouders (pedagogisch) in gesprek om de zorgen die hun kind raken, te bespreken. Wanneer ouders ondersteuning bij opvoedvraagstukken vragen, kunnen we doorverwijzen naar hulp.
  • een brugfunctie en verwijst jongeren door naar de juiste partner.  Dit doet Halt altijd met een ‘warme’ overdracht en met de benodigde toestemming. Zo verwijst Halt bijvoorbeeld door naar het lokale jongerenwerk of specialistische hulpverlening.
  • advies, participatie en kennisdeling. Halt is een verbindende partner en is er aan de ene kant voor jongeren en hun ouders en aan de andere kant staan we in verbinding met zowel de justitieketen als met de lokale jeugdpartners zoals scholen, wijkteams, jeugdinstellingen en sportverenigingen. We werken samen met lokale en landelijke partners en opdrachtgevers. Zo verzamelt Halt veel informatie op het gebied van grensoverschrijdend (delict) gedrag. Als landelijke organisatie zien we ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit en veiligheid. Die kennis delen we graag. Halt geeft, mede op basis van die kennis en ervaringen, advies op maat en speelt in op belangrijke trends en thema’s die de leefwereld van jongeren raken. 

Aan de linkerzijde van deze pagina staat informatie specifiek voor gemeenten die deelnemen aan het programma Preventie met Gezag.

Lees hier de Halt PmG-nieuwsbrief van maart 2024.