Den Bosch

Samenwerking school en veiligheid ’s-Hertogenbosch

Veiligheid behoort tot de basiskwaliteiten van de samenleving. Veiligheid op school betekent het voeren van kwaliteitsbeleid door het onderwijs. Ruim twintig jaar geleden was dit het uitgangspunt voor het besluit tot samenwerking op het gebied van zowel sociale als fysieke veiligheid, op initiatief van Halt en gemeente: De samenwerking School & Veiligheid.
Convenantpartners van deze samenwerking zijn de gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting Halt, Politie, Scholen van voortgezet onderwijs, scholen voor primair onderwijs, GGD en jongerenwerk. De samenwerking School & Veiligheid is als geheel opgenomen binnen de aanpak Preventie met Gezag in Den Bosch. Stichting Halt heeft een coördinerende rol.

Uitgangspunten van de samenwerking School & Veiligheid

Werken aan veiligheid gebeurt in samenwerking met de partners. Deze samenwerking vormt een lokaal netwerk ter bevordering van de veiligheid op de Bossche scholen. Binnen de samenwerking worden actualiteiten op het gebied van veiligheid vroegtijdig gesignaleerd. Na signalering wordt er preventief, collectief en proactief gehandeld.

De betrokken partners hebben waar nodig korte lijntjes met zorgprofessionals. Een goede koppeling tussen de zorg- en veiligheidsstructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor een veilige school.

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en op deze punten preventief beleid voert.

Werkzaamheden binnen de samenwerking School & Veiligheid

Werkgroep
Binnen de samenwerking van School & Veiligheid komt een afvaardiging van de partners (de werkgroep) 5 keer per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep worden onder andere trends, actualiteiten en signalen met elkaar gedeeld, wordt er onderling afgestemd en gebruik gemaakt van elkaars expertise en worden collectieve activiteiten georganiseerd.

Coördinatorenbijeenkomst
De VO veiligheidscoördinatoren komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring op uitvoeren van het veiligheidsbeleid, het behandelen van actuele, door de werkgroep aangedragen thema’s en deskundigheidsbevordering.

Op het moment dat er onderwerpen behandeld worden die relevant zijn voor basisscholen zullen zij ook de uitnodiging ontvangen. 

Advisering gezond- en veiligheidsbeleid Bossche Scholen
Alle VO-scholen in de gemeente ’s-Hertogenbosch worden twee keer per jaar bezocht voor het bespreken van actualiteiten, incidenten, het veiligheidsplan en beleid. Tevens wordt er een terugkoppeling van de werkgroep bijeenkomst gegeven.

Het primair onderwijs wordt minimaal één keer per jaar benaderd voor een gesprek rondom de veilige en gezonde school. De school heeft de regie als het gaat om de gesprekspartners aan tafel (Gezonde school adviseur (GGD) / Halt / Politie enzovoort).

Binnen de samenwerking is er aandacht voor het veiligheidsplan en wordt er ondersteuning geboden om het veiligheidsplan vorm te geven en up to date te houden.

Nieuwsbrief
Vier keer per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. In de nieuwbrief worden trends en ontwikkelen gedeeld. Tevens worden eventuele relevante bijeenkomsten (webinar / conferentie) gedeeld. Waar nodig wordt de koppeling gelegd met Stichting School en Veiligheid.

Monitoring veiligheidsbeleving
Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving van de Bossche VO leerlingen gemonitord middels de Leerlingthermometer.

Maatwerk
Onder maatwerk kunnen verschillende activiteiten vallen. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de verschillende partijen. Er kan hierbij gedacht worden aan: extra inzet op basis van incidenten, het aansluiten bij andere netwerkoverleggen, het opzetten van collectieve acties en projecten en het aanbieden van collectieve trainingsmomenten PO en VO voor het herkennen van signalen en het uitwisselen van trends en ontwikkelingen.