Financiering

Halt voert de Halt-interventies uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook financiert het Ministerie de uitvoering van de Halt-interventie.

 De andere (preventieve) interventies en projecten op maat om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden, worden gefinancierd door opdrachtgevers. Opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheid, provincies, zorg- en welzijnsorganisaties, sportbonden of scholen. Samen maken we afspraken over de inzet van Halt. Na afloop legt Halt verantwoording af aan de opdrachtgever.

Klokkenluidersregeling

Als zaken binnen een organisatie ernstig mis gaan, is het belangrijk dat dit gemeld kan worden. Halt heeft een klokkenluidersregeling die medewerkers informatie biedt over hoe ze een melding kunnen doen van (een vermoeden van) een misstand in de organisatie en die duidelijk maakt dat de melder wordt beschermd.

 Een klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilig klimaat, waarin zorgvuldige omgang met een (vermoeden van een) misstand wordt geborgd en biedt een instrument om als organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.