Ongewenste sexting

Sexting, sturen van seksueel getinte berichten, foto’s of video’s van jezelf, past bij een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar er zitten ook risico’s aan. Jongeren die zich schuldig maken aan ongewenste sexting kunnen hiervoor naar Halt worden verwezen. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.

Onze aanpak

Halt heeft, samen met Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, een passende aanpak ontwikkeld voor jongeren van 12 tot 17 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste sexting, online seksuele pesterijen of beledigingen. Dit is een individuele interventie waarbij de nadruk ligt op bewustwording van veilig en respectvol online (seksueel) gedrag. Halt voert meerdere gesprekken met de jongere en de ouders. Hierin leert de jongere wat regels zijn over veilig en respectvol online gedrag.

Ook krijgt de jongere inzicht in wat de gevolgen van zijn gedrag zijn geweest, voor het slachtoffer en ook voor zichzelf. Dit gebeurt onder andere via opdrachten waarbij de jongere filmfragmenten en websites bekijkt, hier vragen over beantwoordt en een educatieve game speelt. In overleg met de wensen van het slachtoffer wordt een herstelgesprek georganiseerd. Dit gesprek wordt met zowel de jongere, als met het slachtoffer voorbereid. Daarnaast leert de jongere hoe hij anders kan reageren in risicovolle situaties, zoals bij groepsdruk. 

Rol van de ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in de aanpak. Zo vindt er een oudergesprek plaats tussen ouders en de Halt-medewerker. Hierin krijgen ouders advies hoe zij kunnen praten met hun kind over respectvol online (seksueel) gedrag, hoe ze hierover afspraken kunnen maken en tips bij het toezien op naleving van de gemaakte afspraken.

Voor wie

Alleen lichte jeugdzaken komen in aanmerking voor een Halt-verwijzing. De officier van justitie bepaalt of een jongere naar Halt mag. Hij kijkt hierbij naar de ernst van de zaak, de impact op het slachtoffer, de kans op herhaling en de persoonlijke omstandigheden van de jongere. Ook het advies van de Raad voor de Kinderbescherming speelt een rol in het besluit. Zie de Toeleidingshandleiding sexting voor meer informatie over welke jongeren in aanmerking komen voor de Halt-interventie Respect online.

Wat levert het op?

Het doel van de Halt-interventie Respect online, is herhaling van online seksueel grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen. Dit doen we door jongeren meer bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun acties en het belang van veilig en respectvol online zijn. Door jongeren inzicht te geven over hun ongewenste gedrag en ze positieve gedragsalternatieven te bieden, probeert Halt te voorkomen dat zij in herhaling treden.

Onze interventie Respect Online is door het NJI als goed onderbouwd aangemerkt. Dit betekent dat de aanpak theoretisch goed onderbouwd is en naar verwachting positief effect heeft op jongeren om herhaling van dit gedrag te voorkomen.