Breda

Halt in de wijk

Voor wie is het?
Preventieve Halt-interventies zijn voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of die een grens over zijn gegaan en voor wie de inzet van strafrecht niet mogelijk of niet wenselijk is. 

Waarom preventief naar Halt?
Halt biedt jongeren de kans om te leren van hun fouten en deze te herstellen. Door een vroegtijdige, preventieve gedragsinterventie op maat aan te bieden, richt Halt zich specifiek op de behoeften van de jongere, de ouders of opvoeders en het eventuele slachtoffer. Halt baseert zich hierbij op wetenschappelijke what works-principes. 

Hoe ziet de aanpak van Halt eruit?
De Halt-professional gaat met de jongere en ouders of opvoeders in gesprek op een locatie in de buurt van de jongere. In het eerste gesprek bespreken we wat er is gebeurd, wat er nodig is om herhaling te voorkomen en maken we afspraken over de invulling van de interventie. Elementen die aan bod komen zijn:

 • Reflecteren op gemaakte keuzes en oefenen van sociale vaardigheden door bijvoorbeeld inzet van leeropdrachten en rollenspellen
 • Excuus aanbieden of de situatie herstellen
 • Ouders of opvoeders worden betrokken en werken samen met hun kind in de interventie.

Halt op school

De Halt-medewerker is een vast gezicht op school en kan inspringen op het moment dat de school het nodig acht. Zo kan de school na een incident in een klas bijvoorbeeld een voorlichtingen aanvragen, een klassendialoog organiseren of een leerling aanmelden bij het spreekuur. Daarnaast is de Halt-medewerker een makkelijk te herkennen aanspreekpunt voor zowel leerling als docent. Dankzij de positie van Halt binnen het onderwijs, het sociaal domein en de strafrechtketen kan zo nodig een link worden gelegd met één van onze partners.

De voorlichtingen
Onze voorlichtingen dragen bij aan de sociale veiligheid op school en daarbuiten. De voorlichtingen zijn gericht op het versterken van de sociale weerbaarheid van leerlingen. Omdat scholen worden geconfronteerd met voortdurende maatschappelijke veranderingen, stemmen we voorlichtingen af op de specifieke behoefte van de klas, school of wijk. Ons aanbod omvat voorlichtingen ter preventie van grensoverschrijdend (delict)gedrag, waarbij onder andere thema’s als groepsdruk, ondermijning en mediawijsheid aan bod komen.

Alle voorlichtingen zijn gericht op drie lesdoelen:

 • Kennis (van de gevolgen) van delictgedrag: leerlingen krijgen inzicht in het thema en de mogelijke gevolgen
 • Bewustwording: leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag
 • Handelingsperspectief: leerlingen krijgen inzicht in handelingsalternatieven

Halt geeft voorlichtingen in het regulier en speciaal basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Wij bieden aansluitend op een voorlichting aan leerlingen ook ouderbijeenkomsten aan. Uit onderzoek blijkt dat dit het effect van voorlichtingen versterkt.

Halt geeft voorlichtingen in het regulier en speciaal basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Wij bieden aansluitend op een voorlichting aan leerlingen ook ouderbijeenkomsten aan. Uit onderzoek blijkt dat dit het effect van voorlichtingen versterkt.

De ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke kernwaarde in de aanpak van Halt. We organiseren ouderbijeenkomsten bij de voorlichtingen Invloed van de groep, Wapens en geweld, Ondermijning, Gedrag Online, Online Fraude & Cybercriminaliteit en Tolerantie en Respect.

De school nodigt de ouders uit voor de bijeenkomst op het thema, waarbij de Halt-medewerker als gast de bijeenkomst leidt. Naast het vergroten van de kennis van de ouders, gaan zij met elkaar in gesprek en wisselen zij ervaringen uit. Natuurlijk wordt de koppeling gemaakt met wat de kinderen eerder op school hebben besproken om zo het gesprek over lastige thema's thuis aan te moedigen. Daarnaast krijgen ouders altijd handelingsperspectieven aangereikt: wat kunnen zij doen als ze zich zorgen maken om hun kind? Hoe kunnen ze het gesprek aangaan en waar kunnen ze terecht voor hulp?

Het schoolspreekuur
Het Halt schoolspreekuur is gericht zijn op het vroegtijdig aanpakken van grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen.

Met het Halt schoolspreekuur is de Halt-medewerker op vaste momenten aanwezig op school. De school kan leerlingen bij het Halt schoolspreekuur aanmelden wanneer zij norm- of grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.

De jongere kan ook zelf aangeven behoefte te hebben aan een gesprek met de Halt-medewerker. De Halt-medewerker gaat in gesprek met de jongere en diens ouders om zo samen inzicht te krijgen in wat het gedrag veroorzaakt en hoe herhaling kan worden voorkomen.

De interventie kan uit verschillende onderdelen bestaan:

 • het aanbieden van excuus
 • het streven naar herstel
 • leeropdrachten gericht op het versterken van de sociale vaardigheden
 • reflecteren op het eigen gedrag
 • het inzetten van een Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Ouders worden geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken bij het spreekuur.

Het Halt schoolspreekuur draagt bij aan een veilig leer- en leefklimaat. Voor de betrokkenen is er een kans op herstel en indirect betrokkenen ervaren dat bepaald grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd.

De Klassendialoog
De klassendialoog is een gespreksmethode die Halt bij voorkeur uitvoert met jongerenwerk. De dialoog is gebaseerd op socratische gesprekstechnieken. De klassendialoog activeert jongeren, doordat zij via open, filosofische vragen worden uitgedaagd om antwoord te geven op de vraag ‘Wat is veiligheid?’

Bij de beantwoording van die vraag staan de jongeren stil bij de dilemma’s die hierachter schuilgaan, zoals: Wanneer botst loyaliteit op een respectvolle omgang met elkaar? Eerlijkheid tegenover snitchen of de moed om je in vrijheid uit te spreken. Tot slot benoemen jongeren welke personen, samen met hen, een rol zouden moeten spelen om te zorgen voor een veilige school of wijk.

In de tweede les gaan de leerlingen door op de casus uit de eerste les en benoemen zij de verschillende betrokkenen. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en bespreken hoe anderen en zijzelf kunnen bijdragen aan veiligheid. De werkvorm is open en activerend.