Voor verwijzers

Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Halt draagt bij aan die toekomst door in te zetten op preventie van grensoverschrijdend gedrag. Dit doen we enerzijds in onze justitiële taak door de uitvoer van de buitenstrafrechtelijke Halt-interventie en anderzijds in onze lokale taak door samen met partners vroegtijdig te interveniëren op (dreigend) grensoverschrijdend gedrag.

Sociale weerbaarheid versterken

Samen met de jongeren, ouders en het netwerk rondom de jongere, wil Halt de sociale weerbaarheid van jongeren versterken. Dit doen we onder andere door het geven van voorlichtingen, het bieden van individuele ondersteuning en het organiseren van groepsinterventies op school en in de wijk.

Samen met haar netwerkpartners streeft Halt naar een veilige pedagogische sfeer waarbinnen jongeren zich kunnen ontwikkelen en leren omgaan met tegenslagen, grenzen aangeven en negatieve beïnvloeding herkennen en zich hiertegen te weren.

Opgroeiende jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat is normaal. Het hoort bij volwassen worden en het ontwikkelen van een eigen identiteit. Soms gaan de experimenten echter te ver en is er sprake van strafbaar gedrag.
Wanneer een jongere een strafbaar feit pleegt, zoals diefstal, cybercriminaliteit of spijbelen, kan hij naar Halt worden verwezen.

Reflectie op gedrag

Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn, voor zichzelf en voor anderen in hun omgeving. In de Halt-interventie reflecteren de jongeren op het grensoverschrijdende gedrag. Ze maken leeropdrachten, oefenen met sociale vaardigheden, bieden excuus aan aan het slachtoffer en vergoeden eventuele schade. In sommige zaken krijgt de jongere een werkopdracht. Ouders of opvoeders worden altijd betrokken bij het Halt-traject. Het Halt-traject is in het belang van de jongere: ze leren hoe ze in het vervolg andere keuzes kunnen maken en hoe ze op deze manier een justitiële aantekening kunnen voorkomen.
Het Halt-traject is positief afgerond wanneer alle afspraken zijn nagekomen.

Op dit deel van de website staat de informatie over de interventies van Halt en verwijzingen. Klik op de link voor informatie over de samenwerking met gemeenten.