Samenwerkingpartners

In onderstaande lijst staan partners met wie Halt samenwerkt.

bureau-beke.gif

Bureau Beke

Bureau Beke is een middelgroot bureau dat gevestigd is in Arnhem en gespecialiseerd is in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Halt heeft met bureau Beke onder andere een procesevaluatie en een effectevaluatie uitgevoerd naar de Halt-straf.
CCV logo.png

CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving. Het CCV heeft voor Halt een adviserende rol als het gaat om criminaliteitspreventie. Het CCV heeft onder andere een stappenplan samengesteld voor het opstellen van een convenant schoolveiligheid.
logo-cjg.png

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Het CJG heeft een signaleringsfunctie wat betreft jongeren die (dreigen) over de schreef te gaan. Halt gebruikt deze informatie voor opvoedondersteuning als ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’.
dsp-groep.png

DSP-groep

DSP-groep is een onafhankelijk, landelijk opererend bureau voor onderzoek, advies en management. De DSP-groep heeft onder andere een aantal Sport trajecten van Halt gevolgd om te bepalen wat dit oplevert. Zowel voor de club, voor betrokkenen als voor de omgeving. Daarnaast heeft de DSP-groep ondersteunt bij het uitvoeren van de procesevaluatie naar de Halt-straf schoolverzuim. En onderzocht verschillende VPT schooltrajecten.
Ingrado.png

Ingrado

Recht op onderwijs. Daar staat Ingrado voor. Als landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC brengt Ingrado advies uit, draagt bij aan de professionalisering van haar leden en is dé gesprekspartner voor de landelijke overheid, gemeenten, regio’s en overige ketenpartners op het gebied van leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten). Halt werkt samen met leerplichtambtenaren als jongeren voor schoolverzuim terecht komen bij Halt. Deze organisatie van leerplichtambtenaren verwijst naar Halt voor leerplichtzaken.
Logo inspectie jeugdzorg.gif

Inspectie Jeugdzorg

Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie Veiligheid en Justitie toe op de taakuitvoering van Halt.
logo-venj-Inspectie.png

Inspectie Veiligheid en Justitie

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden, de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie. De Inspectie Veiligheid en Justitie ziet samen met de Inspectie Jeugdzorg toe op de taakuitvoering van Halt.
Logo jeudzorg nederland.gif

Jeugdreclassering

Werken aan goede jeugdzorg is een continu proces. Er is veel bereikt en er is nog veel te doen: wegwerken van de wachtlijsten, verbeteren van ketensamenwerking, voorkomen van incidenten, opvangen van de toenemende vraag naar jeugdzorg en voortdurende verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.
Logo jeudzorg nederland.gif

Jeugdzorg

Jeugdzorg is verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering die vallen onder de Jeugdwet. Halt verwijst jongeren naar Jeugdzorg wanneer de problematiek bij de jongere op een ander vlak ligt.
JSO.png

JSO

JSO is het expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. JSO is een netwerkorganisatie die partijen binnen het sociaal domein inspireert en verbindt en beweging tot stand brengt. Halt is met JSO de samenwerking aangegaan bij onder andere het project ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’.
KNVB logo nw 300 dpi def.jpg

KNVB

De opleiding van het technisch en arbitraal kader valt onder de verantwoordelijkheid van de KNVB, evenals het opstellen en handhaven van de spelregels. Ook op maatschappelijk vlak speelt de voetbalbond een voorname rol. De KNVB en Halt passen een variant op de Halt-straf toe in het voetbal. Jongeren met 7 tot 10 wedstrijden schorsing vanwege buitensporig gedrag op het veld kunnen een deel van die schorsing omzetten in een alternatief leertraject, waarin zij onder meer een excuusgesprek houden en een leeropdracht uitvoeren.
Rijksoverheid.png

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. De activiteiten van Halt worden uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met onder andere het ministerie van BZK.
Rijksoverheid.png

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. De activiteiten van Halt worden uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met onder andere het ministerie van OCW.
Rijksoverheid.png

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De activiteiten van Halt worden uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie financiert de Halt-straf.
Rijksoverheid.png

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. De activiteiten van Halt worden uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS.
logo_mulier.png

Mulier Instituut

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Het Mulier Instituut is gevraagd onder andere de voortgang van het programma ‘Een veiliger sportklimaat’ te monitoren. Zij brengen Halt kennis vanuit interviews met diverse stakeholders en experts en cijfers uit lopende onderzoeken.
NISB.png

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zet zich in voor een vitale samenleving. Als onafhankelijk kennisinstituut dat de maatschappelijke waarde van sport en bewegen bewijst, vergroot en verzilvert. De NISB is betrokken bij de lokale pilots die Halt met de KNVB uitvoert. Het NISB fungeert hierbij als klankbord. Het NISB beschrijft onze interventies als interventie in de sportwereld.
NJI.png

NJI

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. Het NJI is onder andere betrokken geweest bij de evaluatie van het project ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’. De interventies van Halt sluiten (zo veel mogelijk) aan op de richtlijnen van het NJI.
NOC NSF.png

NOC*NSF

NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams. NOC*NSF is de opdrachtgever van Halt in het programma op weg naar een veiliger sportklimaat waar Halt veiligheidsanalyses uitvoert waardoor de KNVB verenigingen kan ondersteunen bij het uitvoeren van advies.
Oberon.png

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van met name onderwijs. Oberon heeft de schooltrajecten ‘Veilig Publieke Taak’ geëvalueerd die Halt uitvoert.
Openbaar ministerie.png

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is het onderdeel van de rechterlijke macht dat ervoor moet zorgen dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het Openbaar Ministerie verwijst de jongere naar Halt. In een Halt-straf kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Voor de criteria, inhoud en duur van de Halt-straf gelden landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde regels. Halt voert de halt-straf uit onder verantwoordelijkheid van het OM.
ul_logo.png

Plato

Bij Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) draait alles om leren: leren op school, leren in opleidingen, leren op je werk. Met onderzoek, ontwikkeling, adviezen en evaluaties draagt PLATO bij aan het versterken van leeromgevingen in allerlei sectoren in de samenleving. Plato heeft in samenwerking met Halt leeropdrachten voor jongeren die over de scheef zijn gegaan ontwikkeld. Zij zorgen er voor dat het educatieve aspect van de straf terugkomt in de door Halt opgestelde leeropdrachten.
politie_logo.png

Politie

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar. De politie verwijst jongeren die een licht Halt-waardig delict hebben begaan door naar een regionale Halt-organisatie. Wanneer de jongere de gemaakte afspraken is nagekomen, stuurt Halt een positief bericht naar de politie. De politie seponeert de zaak vervolgens. Als de jongere de afspraken niet nakomt, stuurt Halt de zaak met een negatief bericht terug naar de politie.
raad van de kindrbescherming.gif

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. Halt spreekt veel jongeren waarbij er meer aan de hand is. Halt kan de raad voor de Kinderbescherming inschakelen waardoor er bescherming optreedt.
stichting-school-en-veiligheid-logo.png

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. Halt werkt samen met stichting school en veiligheid voor het creëren van een veilig schoolklimaat.
tier.jpg

TIER

Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een interuniversitair instituut dat onderzoek doet naar 'wat werkt’ in het onderwijs. TIER is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. TIER wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het Nederlandse onderwijs door te bevorderen dat alleen bewezen effectief beleid en praktijk wordt doorgevoerd in het onderwijs. Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) van de Universiteit Maastricht onderzocht het effect van deHalt-straf op de schoolcarrières van 944 licht-criminele jongeren.
logo_trimbos.png

Trimbos

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten.
veiligheid.png

VeiligheidNL

VeiligheidNL vindt dat iedereen het verdient om volop van het leven te kunnen genieten, zonder onnodige beperkingen. Vol vertrouwen, vitaal en vrij. Daarom zetten ze zich al meer dan 30 jaar in om onze woon-, werk- en leefomgeving veiliger te maken. En om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. VeiligheidNL zet projecten in om de veiligheid te verbeteren en signaleert hierbij probleemgedrag bij jongeren waarna een verwijzing kan worden gemaakt naar Halt. Veiligheid NL werkt samen met Halt bij de sportactiviteiten.
logo VNG.png

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Halt biedt interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek. Onder regie van de gemeente brengt Halt overlastgevende jongeren in beeld en pakt de jeugdcriminaliteit aan. VNG is een opdrachtgever van Halt.
verwey jonker.png

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Vanuit het Verwey-Jonker instituut wordt onder andere meegedacht over de doorontwikkeling van de Halt-straf en samenwerking op het gebied van sport activiteiten.
logo-justitie-WODC.gif

WODC

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het brede veld van Veiligheid en Justitie. Het WODC begeleidde enkele onderzoeken naar de Halt-straf en heeft met Halt een effectevaluatie uitgevoerd naar de Halt-straf Alcohol