Halt ondertekent Methodische Aanpak Schoolverzuim

16-3-2017

Over spijbelen wordt soms licht gedacht, maar schoolverzuim moet wel degelijk serieus genomen worden. Wanneer een jongere verzuimt om naar school te gaan, kan dit een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Daarnaast bestaat het gevaar dat een jongere die spijbelt verder kan afglijden. Het risico bestaat dat een jongere geen diploma haalt, werkloos wordt en in de bijstand of criminaliteit belandt. Bijna 3.000 jongeren komen jaarlijks bij Halt wegens schoolverzuim. Samen met ketenpartners Openbaar Ministerie, Ingrado, VNG en de Raad voor de Kinderbescherming maakt Halt zich sterk om alle jongeren in de schoolbanken te houden. De Methodische Aanpak Schoolverzuim die op 16 maart -de Dag van de Leerplicht- wordt ondertekend gaat hierbij helpen.

Methodische Aanpak Schoolverzuim

Zorg gaat vóór handhaving en ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Vanuit die visie is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (de MAS) ontwikkeld. Deze handleiding geeft in de vorm van een stappenplan aan hoe te handelen bij meldingen van al dan niet problematisch schoolverzuim. Janet ten Hoope, directeur-bestuurder van Halt, ondertekent de handleiding MAS op 16 maart 2017. Ketensamenwerking is een belangrijk sleutelwoord bij het toepassen van de MAS. Janet ten Hoope: ‘Samen beter maatwerk leveren is het motto. Licht als het kan, zwaarder als het moet om de nodige hulp en zorg aan jongeren en hun ouders te bieden. Niet afstraffen, maar een nieuwe start bieden.’

 

Vier routes

De MAS beschrijft vier routes: vrijwillige jeugdhulp, Halt-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Soms is een combinatie van deze routes wenselijk. Claudia van Diessen, beleidsadviseur van Halt: ‘De Halt-straf kan ook naast de lopende hulpverlening worden ingezet als stok achter de deur. Juist bij jongeren die grensoverschrijdend gedrag met schoolverzuim vertonen, kan er veel aan de hand zijn.’ Halt heeft ook een signalerende rol. Mocht blijken dat een jongere meer zorg nodig heeft, verwijst Halt door, bij voorkeur met een warme overdracht.

 

Effect van de Halt-interventie

Sinds 2006 wordt de Halt-interventie ook ingezet tegen schoolverzuim (overtredingen van de Leerplichtwet). Uit een onderzoek uit 2014 blijkt dat deze gedragsinterventie de kans op voortijdig schooluitval verlaagt met 32,6%. De Halt-interventie maakt jongeren en ouders bewust van de gevolgen van schoolverzuim. Ouders overzien beter wat de gevolgen van het probleem zijn en welke rol zij spelen. Jongeren denken door de Halt-interventie na over hun toekomst en zien in wat het nut van school is. En doordat zij weer naar school gaan en niet meer op straat rondhangen, veroorzaken zij minder overlast.

 

Lees op de site van Ingrado meer over de Mas en de Dag van de Leerplicht.  

 

Bron: Halt