Roosendaal

De wijkinterventie

Jongeren die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen, waarvoor de inzet van strafrecht niet mogelijk of wenselijk is, kunnen preventief bij Halt worden aangemeld. Bijvoorbeeld door de wijkagent, de gemeente, het wijkteam, de boa of een jongerenwerker.

De Halt wijkinterventie is gericht op het leren van fouten, het herstellen van de relatie met slachtoffers en betrokkenheid van ouders of verzorgers en andere rolmodellen. In de wijkinterventie leert de jongere te reflecteren op het gedrag en verantwoordelijkheid te nemen voor het voorval. De jongere vergroot de sociale vaardigheden en wordt zich bewust van handelingsalternatieven. Ook behoort de inzet van een Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) tot de mogelijkheden.

De Halt-medewerker kan na de inzet van de preventieve Halt-interventie samenwerken met of doorverwijzen naar andere partners zoals jongerenwerk of andere hulpverlening. Zo fungeert Halt als verbindende partner in de wijk.

In het kader van bijvoorbeeld een jeugdgroepenaanpak of een aanschrijfactie (waarbij de burgemeester een brief stuurt aan jongere en ouders en een huisbezoek aankondigt) kan Halt in gesprek met jongeren uit de wijk. Een gesprek vindt vaak, maar niet uitsluitend, plaats tijdens een huisbezoek en kan worden georganiseerd in samenwerking met jongerenwerk, de politie of de jeugdreclassering.

De voorlichtingen

Onze voorlichtingen dragen bij aan de sociale veiligheid op school en daarbuiten. De voorlichtingen zijn gericht op het versterken van de sociale weerbaarheid van leerlingen. Omdat scholen worden geconfronteerd met voortdurende maatschappelijke veranderingen, stemmen we voorlichtingen af op de specifieke behoefte van de klas, school of wijk. Ons aanbod omvat voorlichtingen ter preventie van grensoverschrijdend (delict)gedrag, waarbij onder andere thema’s als groepsdruk, ondermijning en mediawijsheid aan bod komen.

Alle voorlichtingen zijn gericht op drie lesdoelen:

  • Kennis (van de gevolgen) van delictgedrag: leerlingen krijgen inzicht in het thema en de mogelijke gevolgen
  • Bewustwording: leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag
  • Handelingsperspectief: leerlingen krijgen inzicht in handelingsalternatieven

Halt geeft voorlichtingen in het regulier en speciaal basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Wij bieden aansluitend op een voorlichting aan leerlingen ook ouderbijeenkomsten aan. Uit onderzoek blijkt dat dit het effect van voorlichtingen versterkt.

Bijeenkomsten voor ouders

De ouderbijeenkomsten versterken het effect van de voorlichtingen. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke kernwaarde in de aanpak van Halt. We organiseren ouderbijeenkomsten bij de voorlichtingen Invloed van de groep, Wapens en geweld, Ondermijning, Gedrag Online, Online Fraude & Cybercriminaliteit en Tolerantie en Respect.

De school nodigt de ouders uit voor de bijeenkomst op het thema, waarbij de Halt-medewerker als gast de bijeenkomst leidt. Naast het vergroten van de kennis van de ouders, gaan zij met elkaar in gesprek en wisselen zij ervaringen uit. Natuurlijk wordt de koppeling gemaakt met wat de kinderen eerder op school hebben besproken om zo het gesprek over lastige thema's thuis aan te moedigen. Daarnaast krijgen ouders altijd handelingsperspectieven aangereikt: wat kunnen zij doen als ze zich zorgen maken om hun kind? Hoe kunnen ze het gesprek aangaan en waar kunnen ze terecht voor hulp?