Terug naar overzicht

Jaarverslag Halt 2019: stijging aantal Halt-verwijzingen

De afgelopen jaren daalde jaarlijks het aantal jongeren dat door de politie, het Openbaar Ministerie, leerplichtambtenaren of BOA’s naar Halt werd verwezen. Maar in 2019 is het aantal Halt-verwijzingen met ruim 11% gestegen. Van 14.419 jongeren in 2018 naar 16.088 jongeren in 2019.

De stijging van het aantal jongeren dat naar Halt is verwezen, is deels te verklaren doordat de officier van justitie, daar waar het om first offenders gaat, steeds vaker gebruik maakt van de bevoegdheid om te kiezen voor de Halt-aanpak in plaats van het jeugdstrafrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alcohol- en drugszaken, sexting, eenvoudige mishandeling of diefstal. Vanuit de overtuiging dat minderjarigen de kans moeten krijgen om buiten het strafrecht te blijven. Bij Halt krijgen jongeren een maatwerkaanpak en leren zij van hun misstap. Er is oog voor het slachtoffer, want de jongere moet excuses aanbieden en eventuele schade vergoeden. In sommige gevallen vindt er een herstelgesprek plaats. Bij een positieve afronding krijgt de jongere geen strafblad. De verhoogde instroom laat zien dat partners veel vertrouwen hebben in deze maatwerkaanpak. Hierbij speelt mee dat Halt daadwerkelijk lik op stuk levert, doordat zaken snel worden opgepakt.

Inzet van BOA’s

Daarnaast zorgt ook de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) voor een toename van het aantal Halt-zaken. BOA’s kunnen op structurele basis minderjarige jongeren doorverwijzen naar Halt voor het in het bezit hebben van drank en openbare dronkenschap. In geval van specifieke veiligheidsproblemen kunnen BOA’s minderjarigen ook op projectmatige basis doorverwijzen voor overtredingen. Dit dient dan wel te worden geaccordeerd door de gemeente samen met het Openbaar Ministerie en de politie. Tijdens festivals en andere evenementen, zoals kermis of carnaval, kan Halt op verzoek van een gemeente met een Halt-loket aanwezig zijn om direct het eerste gesprek met de aangehouden jongeren te voeren.

Halt op scholen

Halt is daarnaast veel op scholen aanwezig om te voorkomen dat jongeren de fout in gaan. Halt geeft jaarlijks ruim 11.500 voorlichtingen op scholen in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs over de thema’s: groepsdruk, online veiligheid (met verschillende modules zoals WhatsApp, sexting en hacking), jeugdcriminaliteit, vei­lige publieke taak, overlast rond de jaarwisseling en geweld. Maar ook pakken we normoverschrijdend gedrag op scholen aan, zoals: spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden. Op zo’n 35 scholen houdt Halt een spreekuur waar leerlingen naar toe worden verwezen na incidenten waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier probeert Halt in één of meerdere gesprekken met jongeren te voorkomen dat ze opnieuw in de problemen komen. Daarnaast kunnen jongeren die zich agressief gedragen een Agressie Regulatie (ART)Training krijgen.

Meerwaarde van Halt

Jongeren experimenteren, dat hoort bij hun leeftijd. Daarbij denken ze niet altijd goed na over de gevolgen. Als jongeren van 12 tot 18 jaar grenzen overschrijden, biedt Halt een tweede kans. Jongeren die bij Halt komen krijgen een interventie met een focus op het pedagogisch effect: wat helpt jongeren om niet opnieuw de fout in te gaan? Dit doen wij door de jongeren te leren de gevolgen van het eigen gedrag in te zien, de gevolgen van dit gedrag te herstellen en gedragsalternatieven aan te leren. Door het positief doorlopen van de Halt-interventie voorkomen jongeren dat zij een strafblad krijgen en behouden zij een kansrijke toekomst.

Meer weten wat Halt in 2019 allemaal heeft bereikt? Lees de Highlights van Halt 2019.